Mülki Müdafie | Mühazire - Konspekt - Azelibrary - Elektron Kitabxananız

Axtar

Sunday

Mülki Müdafie | Mühazire - Konspekt


Mulki Mudafe mühazirE konspekt imtahan sualları

Mülki müdafie ve onun mahiyyeti. Mülki müdafienin
meqsedi, tapşırqları ve teşkil olunma prinsipleri

Mülki müdafie – dinc ve ya müharibe dövründe ehalinin ve erazinin (torpaq, su ve
hava mekanının, istehsal ve sosial teyinatlı obyektlerin, etraf mühitin) teh-lükesizliyinin
temin edilmesi meqsedile dövlet hakimiyyeti orqanları, hüquqi ve fiziki şexsler terefinden
heyata keçirilen tedbirler sistemidir.
Mülki müdafie sistemi – mülki müdafienin vezifelerinin yerine yetirilmesi he-vale
edilmiş müvafiq icra hakimiyyeti orqanlarının, qüvve ve vesaitlerin, xüsusi fondların, rabite,
xeberdarlıq ve informasiya teminatı sistemlerinin mecmusu-dur.
Mülki müdafienin meqsedi aşağıdakılardır:
1. Fövqelade hadiselerin qarşısının alınması meqsedile qabaqlayıcı tedbirle-rin
hazırlanması ve heyata keçirilmesi.
2. Fövqelade hadiseler zamanı mümkün ola bilecek ziyan ve itkilerin hec-minin
maksimum azaldılması.
3. Fövqelade hadiselerin ve onların neticelerinin aradan qaldırılması.
Mülki müdafienin esas vezifeleri aşağıdakılardır:
- FH-ların qarşısının alınmasına, FH-lar neticesinde yarana bilecek itki ve zererlerin
maksimum azaldılmasına yönelmiş qabaqlayıcı tedbirlerin hazırlanma-sı ve heyata
keçirilmesi;
- FH tehlükesi olduqda, yaxud baş verdikde ehalinin derhal xeberdar edil-mesi,
yaranmış şerait ve onun deyişmesi haqqında ehalinin daim melumatlandı-rılması;
- ehalinin, qiymetli maddi-medeni servetlerin fövqelade hadiselerin ve onla-rın
neticelerinin zererverici tesirinden mühafizesi;
- ehalinin sığınacaqlarla ve ferdi mühafize vasiteleri ile temin edilmesi;
- mülki müdafie sisteminin rehber heyetinin, onun idareetme orqanlarının ve
qüvvelerinin, ehalinin mülki müdafie üzre hazırlanması;
- ehalinin ve qiymetli maddi-medeni servetlerin tehlükeli rayonlardan teh-lükesiz
rayonlara köçürülmesi;
- FH-larda obyektlerin mühafizesinin, dayanıqlağının temin edilmesine aid tedbirlerin
hazırlanması ve heyata keçirilmesi;
- zedelenme ocaqlarında, felaket baş vermiş erazilerde qeza-xilasetme ve di-ger
texiresalınmaz işlerin keçirilmesi;
- MM qüvve ve vesaitlerinin daim hazır veziyyetde salanılması;
- maskalanma (işıqdan ve s.) tedbirlerinin heyata keçirilmesi;
- FH-lar baş vermiş erazilerde ehalinin heyat fealiyyetinin texiresalınmaz ilkin
teminatı;

- FH-lar baş vermiş erazilerde ictimai asayişin temin edilmesi.


No comments:

Post a Comment